Dodaj komentar u banku

Komentari koji se češće koriste mogu se dodati u Formu ocenjivanja tako da se ne moraju ponovo pisati svaki put kada su potrebni. Ovi komentari se pojavljuju ispod kućice Povratne informacije/Komentari. Klik na komentar dodaće taj tekst u kućicu Povratne informacije. Koraci za dodavanje komentara u Formu ocenjivanja su:

  1. Ukucajte komentar u kućicu Povratne informacije/Komentari;
  2. Kliknite na dugme "Dodaj komentar u banku".

Forma ocenjivanja se ponovo prikazuje. Novi komentar je ostao u kućici Povratne informacije/Komentari i pojavljuje se (kao link) ispod kućice Povratne informacije/Komentari. U budućim procenama komentar se može jednostavno dodati klikom na njegov tekst. Tada je on dodat u kućicu Povratne informacije/Komentari.

Komentari iz banke se uvek dodaju na kraj postojećeg teksta u kućici Povratne informacije/Komentari i odvojeni su od tog teksta razmakom.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English