Dodavanje komentara

Komentari se mogu dodati proceni da bi se:

  1. Dodala dodatna tumačenja ili objašnjenja proceni (od strane studenta koji procenjuje rad);
  2. Izrazila sumnja u iskaze u proceni (od strane studenta čiji rad se procenjuje);
  3. Pokušale rešiti poteškoće na koje se može naići u toku diskusije o procenjivanju (od strane predavača);

Svrha komentara je bilo da se usaglase mišljenja u tekućoj proceni, ili da se podstakne procenjivač da razmotri svoju procenu. Ova diskusija trebalo bi da se vodi na razumnom nivou.

Ako je rad ponovo procenjen, onda se stari komentari izbacuju i ne prikazuju se više uz novi rad.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English