Ocenjivanje primera predavača

Nakon što je predavač dostavio primere, bitno je da ih predavač i oceni.

Ove ocene su privatne za predavača i NE prikazuju se studentima ni u jednom momentu u toku zadatka. One se koriste interno kao referentne procene sa kojima se upoređuju procene studenata. Što je procena studenta bliža proceni predavača, veća je njegova "grading grade". Predavač ima stepen kontrole kako se poklapanje ocena prevodi u ocenu. To je opcija "Upoređivanje ocena" u Radionici. Ova opcija može da se promeni u bilo kom momentu i da se ponovo izračunaju poređenja.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English