Elementi procenjivanja

Za lakše ocenjivanje Procene vežbi bi trebale da imaju razuman broj "Elemenata procenjivanja". Svaki element bi trebao da pokrije određeni aspekt procene. Tipično je da procena ima negde između 5 i 15 elemenata za komentarisanje i ocenjivanje, pravi broj zavisi od veličine i složenosti zadatka. Zadaci drugih učesnika sa samo jednim elementom su dozvoljeni i imaju sličnu strategiju ocenjivanja kao i standardni Moodle zadaci.

Tip elemenata zavisnih od strategije ocenjivanja zadatka.

Nije ocenjeno. Elementi su opisi aspekta zadatka. Procenjivač je zamoljen da komentariše svaki od ovih aspekata. Kao i kod svih strategija ocenjivanja i ovde postoji prostor za opšte komentare.

Prikupljeno ocenjivanje. Elementi imaju sledeće tri osobine:

  1. OPIS elementa procenjivanja. Ovo bi trebalo tačno da odredi koji aspekt zadatka se procenjuje. Ako je procena kvalitiativna od pomoći je da se navedu detalji šta se smatra odličnim, šta prosečnim, a šta slabim.
  2. REZULTAT elementa procene. Postoji više unapred određenih skala. Taj niz skala kreće od jednostavnih Da/Ne skala, preko multipoint skala do potpune procentne skale. Svaki element ima svoju sopstvenu skalu koja treba da je izabrana tako da se uklopi u broj mogućih varijacija za taj element. Primetimo da ova skala NE određuje važnost elementa u računanju ukupne ocene, skala od dva boda ima isti "uticaj" kao i skala od 100 bodova ako respektivno elementi imaju istu težinsku vrednost...

  3. TEŽINSKA VREDNOST elementa procene. Po pravilu je elementima dodeljena ista važnost kada se računa ukupna ocena zadatka. To se može promeniti davanjem više važnim elementima težinsku vrednost veću od jedan, a manje važnim elementima težinsku vrednost manju od jedan. Menjanje težinskih vrednosti NE utiče na maksimalnu ocenu, ta vrednost je fiksirana parametrom Maksimalna ocena. Težinskim vrednostima može se dodeliti i negativna vrednost, ali je to eksperimentalna osobina.

Ocenjivanje greškom. Elementi će n ormalno opisati određene elemente ili aspekte koji moraju biti prisutni u zadatku. Procena se radi na prisutnim elementima ili aspektima ili na njihovom odsustvu. Predavač mora sve da podesi kako bi se u tabeli ocena dobile predložene ocene kada su svi elementi prisutni, kada jedan nije prosutan, kada dva nisu prisutna , itd. Ako su određeni elementi bitniji od drugih, onda ovim elementima može da se dodeli težinska vrednost veća od jedan. Manje važnim elementima može da se dodeli težinska vrednost manja od jedan. Ukupan "broj grešaka" je suma težinskih vrednosti elementata koji nedostaju. Procenjivač uvek može uraditi neko manje prilagođavanje ovih predloženih ocena.

Ocenjivanje pomoću kriterijuma. Elementi će dati skup "nivoa" izjava koje se mogu koristiti za rangiranje zadatka. Izjave mogu biti zajedničke ili svaka može biti samostalna. Procenjivač mora da odluči koja izjava najbolje odgovara kojem radu. Predavač takođe mora da poveže svaku kriterijumsku izjavu sa predloženom ocenom. Procenjivač može uraditi neka manja prilagođavanja predloženim ocenama.

Rubrika. Slično je kao i ocenjivanje pomoću kriterijuma osim što ovde postoji više od jednog kriterijuma. Broj kriterijuma se navodi u parametrima zadatka. Pored svakog kriterijuma može biti do pet "nivoa" izjava. U datom zadatku broj nivoa može varirati od kriterijuma do kriterijuma. Prilikom podešavanja kriterijuma prazna izjava nivoa označava kraj izjava nivoa. Tako neki kriterijumi mogu imati dva nivoa, drugi imaju tri, najviše do pet nivoa. Kriterijum može imati težinsku vrednost. Nivoi mogu dobiti 0, 1, 2, sve do 4 boda. Ocena procene je suma težinskih vrednosti ovih bodova.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English