Broj komentara, elemenata, kriterijuma ili rubrika

Broj koji se ovde unese određuje koliko tačaka će se koristiti u procenama. U zavisnosti od strategije ocenjivanja, ova broj daje broj komentara, elemenata procene, kriterijuma ili kategorija (skupova) kriterijuma u rubrici. Uobičajeno je da zadatak ima nešto između 5 i 15 tačaka procene, stvaran broj zavisi od veličine i kompleksnosti zadatka.

Sve procene imaju polje za Opšte komentare. Za zadatak koji se "Ne ocenjuje" vrednost koja se ovde navede određuje broj dodatnih polja za komentare. Može biti navedena nula i rezultati u proceni će imati samo polje za Opšte komentare.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English